Βρείτε τον πιο ποιοτικό και κατάλληλο εξοπλισμό πισίνας για όλες τις πισίνες και τα spa σε άριστες τιμές. Η καρδιά της πισίνας είναι το μηχανοστάσιο. Χωρίς τα κατάλληλα μηχανήματα κινδυνεύετε να αντιμετωπίσετε πληθώρα προβλημάτων που θα παρουσιαστούν σε βάθος χρόνου στην πισίνα σας. Τα δύο πιο βασικά μηχανήματα για την ορθότερη λειτουργία του μηχανοστασίου είναι η αντλία και το φίλτρο.